sitsiilia

Reisitingimused

Greta OÜ reisitingimused

1. Reisikorraldaja vastutus
1.1.OÜ Greta ehk Reisikorraldaja juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest ning vastutab selle eest, et reis vastab reisiprogrammis kirjeldatule ja kliendile antud lubadustele, v.a. Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud (näit. keskmisest erinevad ilmastikuolud, hotellide ülebroneerimine või hotellide otsused ootamatuteks remonditöödeks, ebamugavused, mis tingitud teede remondiks või sulgemiseks sihtkohas, poliitilised sündmused sihtkohtades, transpordivahendi tehnilised tõrked jms.)

1.2.Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure'i tõttu (s.h. loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid, epideemiad jms.)

1.3.Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on ära toodud reisiprogrammis, kirjalikus reisilepingus, reisikinnituses või arvel. Kui külastatavad turismiobjektid, mida haldavad ja reklaamivad asukohamaade firmad ei vasta reisija ettekujutusele või ootustele, ei võta Reisikorraldaja selle eest endale vastutust.
 
1.4.Kui Reisija reisil haigestub, temaga juhtub õnnetus, abistab Reisikorraldaja teda igati, sealjuures arvestades siiski ka reisiprogrammi ajalisi võimalusi ja reisijuhi kohustust teenindada programmikohaselt ülejäänud reisigruppi. Kõik Reisija abistamisega seotud lisakulud tasub Reisija. Igal reisijal on soovitatav sõlmida kogu reisi perioodiks reisikindlustuse poliis.

2. Reisileping ja reisi eest tasumine
2.1.Leping OÜ Greta ja Reisija vahel sünnib hetkel, kui Reisija broneerib reisi ning tasub broneerimistasu, mis hiljem reisi lõppsummast maha arvestatakse. Broneerimistasu tuleb maksta kolme tööpäeva jooksul peale arve saamist ning on erinevate reiside puhul erinev. Broneerimistasu suurus on alati välja toodud ka reisiprogrammis. Samuti võib reisidel olla erinev maksegraafik sõltuvalt reisi sihtkohast ja transpordivahendist. Maksegraafikust informeerib Reisikorraldaja klienti koheselt reisi tellimisel. Kahepoolsel nõusolekul on maksegraafikusse võimalik teha muudatusi.
 
2.2.Reisi lõppsumma peab olema tasutud hiljemalt 30 päeva enne reisi algust. Kui reis tellitakse vähem kui 30 päeva enne reisi algust, tuleb kogu reisi maksumus tasuda koheselt.
 
2.3.Grupitellimuste puhul teavitab Reisikorraldaja tellimuse detailide, maksegraafiku, maksetingimuste ja muu reisi puudutava info asjus reisi tellijat ehk grupijuhti, kellel lasub kohustus kogu informatsioon oma grupi liikmetele edasi anda.

2.4.Reisija võib oma reisilepingu üle anda teisele Reisijale, informeerides sellest koheselt Reisikorraldajat. Lepingu edasiandmise korral vastutavad nii reisi esialgne ostja kui reisi uus ostja solidaarselt sellega seotud informatsiooni edastamise ning rahaliste kulutuste tasumise eest. Nimetatud Reisijatel lasub range vastutus igasuguse hinnavahe kinnimaksmise ja reisi üleandmisest tingitud võimalike kulutuste katmise eest.

2.5. Kui reisi annulleerib seltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab ühes toas, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu.

3. Annulleerimistingimused ja Reisija õigus loobuda reisist
3.1.Kui reisiprogrammis ei ole märgitud teisiti, siis reisi annulleerimisel Reisija poolt:

3.1.1. Rohkem kui 30 päeva enne reisi algust jääb Reisikorraldajale hüvitiseks broneerimistasu, ülejäänu makstakse Reisijale Reisikorraldaja poolt tagasi.

3.1.2. 21.-15.päeva enne reisi algust jääb Reisikorraldajale hüvitiseks 50 % reisi maksumusest.

3.1.3. 14 päeva enne reisi algust jääb hüvitiseks kogu reisi maksumus st. Reisikorraldaja Reisijale makstud summasid ei tagasta.

3.2.Kuna erinevatel reisidel võivad olla hotellide ja transpordi poolt Reisikorraldajale seatud erinevad maksegraafikud, siis palume jälgida ka reisiprogrammis toodud makse- ja annuleerimistingimusi. Kui neid pole eraldi välja toodud, kehtivad punktis 3.1.väljatoodud annuleerimistingimused.

 3.3.Et vältida rahalisi kaotusi reisist loobumisel mõjuvatel põhjustel, soovitame õigeaegselt sõlmida reisikindlustuslepingu koos reisitõrke lisakaitsega.

3.4.Reisikorraldaja ei vastuta, kui reisijale ei väljastata viisat või kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri. Sellisel juhul tuleb reisijal tasuda kõik koju tagasipöördumisega seotud kulutused. Reisikorraldaja ei ole kohustatud tagastama reisi maksumust.

3.5.Kui Reisija ei ilmu kohale või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud reisidokumendid,  siis reisi maksumust ei tagastata.
 
4. Reisija kohustused ja vastutus
4.1.Reisijal on kohustus reisi ajal järgida Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja nõudmisi, hotellide sisekorraeeskirju ja ametivõimude ettekirjutusi. Samuti tuleb jälgida ja arvesse võtta erinevate maade kultuurilisi ja religioosseid eripärasusi.

4.2.Reisija vastutab moraalselt ja materiaalselt kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab kaasreisijatele, Reisikorraldajale või kolmandatele isikutele. Samuti ei tohi Reisija oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid ega reisi läbiviimist. Reisikorraldajal on õigus reegleid rikkunud Reisija reisilt kõrvaldada ning reisi maksumus tagastamisele ei kuulu.
 
4.3.Kui Reisija ei kasuta mõnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.

4.4.Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.

4.5.Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu, kehtivuse ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kaotusest, kehtivuse puudumisest või nõuetele mittevastavusest ei kuulu korvamisele Reisikorraldaja poolt. Kui Reisija reisidokument pole kehtiv ja teda reisile ei lasta, ei tagasta Reisikorraldaja Reisijale reisi maksumust.
 

4.6.Reisijal on kohustus tutvuda reisitingimustega enne reisi broneerimistasu maksmist.
 
5. Reisikorraldaja õigus reisiprogrammis muudatuste läbiviimiseks või reisi ärajätmiseks.
5.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada sõiduvahendit või ööbimiskohta, muuta reisiprogrammi ja kuupäevi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest teatatakse Reisijale nii ruttu kui võimalik. Kui muutused ei ole Reisijale vastuvõetavad, tagastatakse talle kogu sissemakstud raha, sealhulgas broneerimistasu.
 
5.2.Reisikorraldajal on õigus muuta reisi hinda, kui seda tingivad reisikorraldajast sõltumatud asjaolud, mida ei saanud ette näha - valuutakursside oluline muutus, transpordipiletite, sissepääsumaksude või kütuse hinna tõus, ootamatud muudatused lennukite või laevade sõidugraafikutes, uued riiklikud maksud, viisalõiv jne.
 
5.3.Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui reisile koguneb vähem reisijaid, kui reisi toimumiseks vajalik. Reisi ärajäämisel saavad registreerunud kogu makstud raha tagasi.

6. Reisija õigus pretensioonideks ja kahjude korvamine

6.1.Reisikorraldaja korvab reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevuse(tuse)st.

6.2.Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis või ka kindlustusfirma poolt.

6.3.Kui Reisija ei ole reisiga rahul ning tunneb, et reis ei vastanud Reisikorraldaja poolt antud kirjeldusele, tuleb pretensioonid esitada reisi toimumise ajal või nädala aja jooksul peale reisi toimumist kirjalikult otse Reisikorraldajale. Hilisemaid pretensioone Reisikorraldaja arvesse ei võta.

6.4.Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud temast sõltumatutel asjaoludel (force majeure) ega ka kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest või hoolitamusest.

6.5.Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.

6.6.Erimeelsused Reisija ja Reisikorraldaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitse Ametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.